doorsuus

doorsuus

Algemene voorwaarden

1. Begrippenlijst

1.1 Klant: de afnemer van de goederen en diensten van door suus.

1.2 Aanleverspecificaties: dit zijn specificaties die een drukker kan meegeven waaraan het ontwerp moet voldoen. Hierdoor wordt het ontwerp op de juiste manier gedrukt. Aanleverspecificaties die een drukker kan vragen zijn bijvoorbeeld afloop, snijtekens, kleuren in CMYK, etc.

1.3 Drukker: een externe partij die het ontwerp op papier zet. 

1.4 Drukwerkbestand: het bestand wat je bij de drukker aanlevert.

1.5 Druk-klaar bestand: het bestand is druk-klaar als de klant definitief akkoord gegeven heeft op het bestand en is opgemaakt volgens de aanleverspecificaties.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van door suus.

2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant schriftelijk toestemming geeft op de vooraf gestuurde offerte. Hiermee gaat de klant een betalingsverplichting aan.

2.3 Als de klant geen gebruik wenst te maken van de offerte ontvangt door suus graag een afwijzing van de offerte.

2.4 Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig na uitgifte tenzij anders aangegeven door door suus.

2.5 Offertes zijn onderhevig aan verandering als verandering van geoffreerde werkzaamheden plaatsvindt.

2.5.1 Dit geldt niet enkel voor het voortraject, ook wanneer door suus al bezig is met de opdracht kan de reeds uitgegeven offerte veranderen door veranderingen van werkzaamheden.

2.5.2 Onder veranderingen wordt verstaan: de veranderende vraag van de klant en de impact die deze wijziging met zich meebrengt. 

2.6 Prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Uitvoering en verantwoordelijkheid

3.1 Door suus heeft een inspanningsverplichting om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te werken naar een voor de klant bruikbaar resultaat.

3.2 Vooraf bespreken door suus en de klant een planning van oplevering. In de offerte kan je altijd de levertijd terugvinden.

3.3 Wanneer de opdracht als gevolg van overmacht niet op tijd aankomt bij de klant is door suus niet aansprakelijk voor de gevolgen en kosten die daaruit voortvloeien.

3.3.1 Voorbeelden van overmacht zijn een internetstoring of vertraging in uitlevering van fysieke eindresultaat door derden.

3.3.2 Door suus zal in geval van vertraging als gevolg van overmacht alles in werking stellen om alsnog aan de afspraak met de klant te voldoen.

3.4 De klant is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van benodigde materialen en informatie om de opdracht uit te kunnen voeren.

3.5 Door suus is niet verantwoordelijk voor de vertraging die de opdracht oploopt wanneer de klant niet tijdig en/of incomplete input aanlevert. 

3.6 Door suus geeft advies af op basis van ervaring, maar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen in de zin van: 

3.6.1 Kleuren die anders uitpakken dan verwacht.

3.6.2 Papier of ander drukwerk materiaal wat niet is zoals verwacht.

3.7 Door suus is verantwoordelijk voor het correct en druk-klaar aanleveren van de bestanden.

3.8 Door suus is niet verantwoordelijk voor een incorrect drukwerkbestand wanneer door suus vooraf niet de juiste aanleverspecificaties ontvangen heeft. Door suus zal echter alles in werking stellen tegen een vooraf afgesproken tarief om alsnog het juiste bestand aan te leveren.
3.9 Is het bestand niet correct door nalatigheid van door suus dan zal door suus kosteloos zorgen dat het bestand alsnog goed aangeleverd wordt.

4. Eigendoms- en auteursrechten

4.1 Alle onderdelen, rechten en eindresultaten van de opdracht blijven, tenzij anders afgesproken, in eigendom van door suus. Hieronder vallen:

4.1.1 Schetsen 

4.1.2 Ontwerpen

4.1.3 Illustraties

4.1.4 Werktekeningen

4.2 Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om het ontwerp van de opdracht te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken dan afgesproken.

4.2.1 Hieronder vallen wijzigingen, verminkingen of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp.

4.2.2 De auteursrechten van het ontwerp blijven ten alle tijden eigendom van door suus tenzij anders afgesproken.

4.2.3 Het ontwerp mag niet gebruikt worden als de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt of de opdracht voortijdig beëindigt volgens clausule 7 Annulering. 

4.2.4 Als deze regels overtreden worden heeft door suus recht op een vergoeding van de klant wegens inbreuk op rechten van het totale factuurbedrag x het aantal overtredingen. 

4.3 Door suus heeft het recht om ontwerpen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, tenzij anders overeengekomen met de klant. 

5. Prijzen en aanbiedingen (korting)

5.1 Per opdracht ontvangt de klant een totaalofferte excl. BTW. De klant mag er van uit gaan dat dit de uiteindelijke prijs is en dat hier niks meer bij komt. 

5.2 Als er een ontwerp gemaakt is volgens de wensen van de klant en de klant heeft na de eerste proef een andere visie voor het ontwerp gekregen, zullen er extra kosten doorberekend worden. Dit wordt altijd in overleg gedaan op basis van het uurtarief.

5.3 Aanbiedingen en kortingen zijn enkel overeengekomen wanneer dit schriftelijk bevestigd is in de offerte.

5.4 Door suus mag aanbiedingen en kortingen intrekken zonder enig bericht en voor de einddatum van de aanbieding als door suus dat nodig acht.

5.5 De tarieven en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten.

6. Betalingscondities

6.1 Facturatie vindt plaats na levering van het ontwerp of drukwerk tenzij anders afgesproken.

6.1.1 Wanneer het totale offerte bedrag boven de € 5.000 uitkomt, brengt door suus een voorschot van 50% van de totale offerte in rekening na accordering van de offerte. De overige 50% van de offerte wordt achteraf gefactureerd na oplevering. 

6.2 Vanaf de factuurdatum geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

6.3 Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, zal door suus een herinnering sturen.

6.4 Indien de klant verzuimd binnen 14 dagen na de herinnering te betalen, ontvangt de klant een tweede herinnering.

6.5 Indien door suus 5 werkdagen na oplevering van de definitieve versie niets verneemt van de klant, tenzij vooraf besproken, gaat door suus ervanuit dat het ontwerp naar akkoord is. Door suus zal hierna het definitieve bestand opleveren en de factuur opmaken.

7. Annulering
7.1 Annulering van de overeenkomst kan enkel schriftelijk worden bevestigd.

7.2 Indien de opdracht door de klant wordt geannuleerd, is de klant verplicht de tot dan toe gemaakte kosten (tevens urenvergoeding voor het tot dan toe gedane werk) te vergoeden.

7.2.1 Op de annulering gelden dezelfde betalingstermijnen als normaal. 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Door suus zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor:

8.1.1 Fouten of tekortkomingen in het materiaal wat door de klant wordt aangeleverd.

8.1.2 Fouten, tekortkomingen of misverstanden ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden denk aan het niet tijdig of niet aanleveren van alle gegevens en materialen.
8.1.3 Fouten of tekortkomingen van door de klant ingeschakelde derden.

8.1.4 Fouten in offertes of overschrijdingen van prijsopgaven van externe partijen.

8.1.5 Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens wanneer de klant in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren, ongeacht of de klant hier gebruik van heeft gemaakt.

8.1.6 Indirecte fouten die voortkomen uit het leveren van het ontwerp.

8.2 Indien door suus toch aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid van door suus nooit hoger dan het factuurbedrag incl. 21% BTW van de betreffende opdracht.